Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Aandeelhoudersvergoeding

Datum(1) Aandeelhoudersverg
6 december 2021 €1,3750 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

3 mei 2021

€1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)

4 december 2020

€1,375 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 mei 2020

€1,3050 per aandel
(bruto slotdividend )

5 december 2019

€0,57 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 oktober 2018

€5,30 per aandel
(buitengewoon brutodividend)

3 mei 2013

€7,90 per aandeel
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data

Aandeelhoudersvergoeding

Consequente uitvoering van het aandeelhoudersvergoedingsbeleid zoals voorgesteld tijdens de december 2018 Capital Markets Day
Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x de netto totale schuld tegenover de geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’). Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regelgeving wensten wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4,0x te blijven. Als onderdeel van ons beleid voor kapitaalallocatie hadden wij de intentie om 50% tot 70% van de aangepaste vrije kasstroom van vorig jaar in de vorm van tussentijdse en slotdividenden aan de aandeelhouders uit te keren. Binnen de grenzen van het voornoemde kader voor de netto totale schuldgraad en bij ontstentenis van de voornoemde factoren zou het restant van onze aangepaste vrije kasstroom in aanmerking kunnen komen voor de incrementele inkoop van aandelen, buitengewone dividenden, een verlaging van de schuldgraad, verhogende overnames of een combinatie daarvan.

In zowel 2019 als de eerste helft van 2020 hebben wij het voornoemde beleid voor de vergoeding van de aandeelhouders consequent uitgevoerd, met de uitkering van een totaal bruto dividend van € 1,8750 per aandeel aan de aandeelhouders. Dit bestond uit een bruto tussentijds dividend per aandeel van € 0,57 in december 2019, gevolgd door een bruto dividend van € 1,3050 per aandeel in mei 2020. Met een geaggregeerd totaalbedrag van € 205,1 miljoen vertegenwoordigde dit ongeveer 53% van onze aangepaste vrije kasstroom voor het boekjaar 2019. Daarnaast kochten wij 1,1 miljoen eigen aandelen in als onderdeel van het Aandeleninkoopprogramma 2020, voor een totaalbedrag van € 34,4 miljoen.

Aangepast beleid met een bruto dividenddrempel van € 2,75 per aandeel, hetgeen een evenwicht vormt tussen aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen en toekomstige waardetoevoegende fusies en overnames
Gelet op de robuuste onderliggende conversie van de aangepaste vrije kasstroom en de verbeterde/herbevestigde prognose voor de operationele vrije kasstroom voor zowel het boekjaar 2020 als de 3-jarige periode 2018-2021 heeft de raad van bestuur beslist het bestaande beleid voor de vergoeding van de aandeelhouders te versterken. Ons nieuwe beleid is gericht op het bereiken van een evenwicht tussen enerzijds aantrekkelijke aandeelhoudersvergoeding, terwijl anderzijds de optionaliteit voor waardetoevoegende fusies en overnames in de toekomst dient behouden te blijven. Terwijl het streefdoel van een netto totale schuldgraad van 4,0x (met uitzondering van fusies en overnames alsook ervan uitgaande dat er geen beduidende nadelige wijzigingen in onze activiteiten of regelgevend kader plaatsvinden) wordt herbevestigd, heeft de raad van bestuur voor de toekomst een dividenddrempel van € 2,75 per aandeel (bruto) ingevoerd. Deze dividenddrempel veronderstelt dat er geen beduidende nadelige wijzigingen in onze activiteiten of regelgevend kader plaatsvinden en vervangt de eerder gecommuniceerde 50-70% uitbetalingsvork. De raad van bestuur wenst hiermee een groter gedeelte van de aangepaste vrije kasstroom aan recurrente dividenden toe te wijzen. Het restant van onze aangepaste vrije kasstroom komt nog steeds in aanmerking voor waardetoevoegende overnames, buitengewone dividenden, incrementele inkoop van eigen aandelen, schuldafbouw of een combinatie daarvan.

De Algemene Vergadering van april 2021 keurde de betaling van het bruto dividend van € 1,3750 per aandeel goed, dat betaald zal worden begin mei
In december 2020 hebben we een bruto tussentijds dividend uitgekeerd van € 1,3750 per aandeel (in totaal € 150,0 miljoen), wat de helft van de bovengenoemde dividenddrempel vertegenwoordigt. Gisteren keurden aandeelhouders de betaling van het resterende bruto dividend van € 1,3750 per aandeel (€ 150,2 miljoen in totaal1) goed. Het dividend zal worden uitbetaald op 5 mei 2021 waarbij de Telenet-aandelen ex-dividend verhandelen op Euronext Brussel vanaf 3 mei 2021. Met inbegrip van de betaling van dergelijk dividend, bedraagt het totale bruto dividend € 2,75 per aandeel, of € 300,2 miljoen in totaal. Dit is 47% hoger dan het dividend per aandeel betaald over de aangepaste vrije kasstroom voor het boekjaar 2019. Hiermee blijven we voldoen aan ons aandeelhoudersvergoedingsbeleid met inbegrip van de eerder genoemde dividenddrempel.

1 Op basis van 109.243.261 uitstaande dividendgerechtigde aandelen op de datum van dit persbericht