Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons schuldgraadkader, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad1’). Zonder wezenlijke overnamen en/of beduidende wijzigingen van onze activiteiten of van de regelgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt van het middelpunt van 4,0x blijven. Op 30 juni 2020 was de netto totale schuldgraad 4,0x, wat ongewijzigd was tegenover 31 maart 2020. Dit weerspiegelde onder meer de reeds vermelde uitkering van het slotdividend in mei 2020, naast andere items die ons kassaldo per 30 juni 2020 beïnvloedden.

Onze netto convenant schuldgraad2, berekend volgens de 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility, verschilt ten opzichte van de netto totale schuldgraad vermits er geen rekening wordt gehouden met (i) leasegerelateerde verplichtingen, (ii) aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen en met inbegrip van (iii) het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility (zijnde het hoogste van (a) €400,0 miljoen en (b) 0,25x de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis). Onze netto convenant schuldgraad bereikte 2,9x op 30 juni 2020, hetgeen een daling betekende tegenover de 3,2x per 31 maart 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility en de opname van het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility. Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage. Het voornoemde ‘maintenance covenant’ is echter slechts van toepassing indien wij 40% of meer van onze wentelkredietfaciliteiten zouden opnemen. Onze wentelkredietfaciliteiten waren op 30 juni 2020 volledig niet-opgenomen.

Voor de berekening van zowel onze netto totale schuldgraad als de netto convenant schuldgraad per 30 juni 2020 verwijzen we naar de KW2 2020 Investor & Analyst Toolkit.

  1. 1. De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van kortlopende en langlopende leningen en overige financieringsverplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen. In de balans werd Telenets USD-luidende schuld omgerekend naar € op basis van de EUR/USD wisselkoers op 30 juni 2020. Aangezien Telenet verscheidende derivatencontracten heeft afgesloten om zowel de onderliggende variabele interestvoet als de wisselkoers-risico's af te dekken bedroeg het overeenkomstige €-ingedekte bedrag respectievelijk € 2.041,5 miljoen (USD 2.295,0 miljoen Termijnlening AR) en € 882,8 miljoen (USD 1,0 miljard Senior Secured Notes die in 2028 vervallen). Voor de berekening van de netto totale schuldgraad gebruikt Telenet het overeenkomstige €-ingedekte bedrag gelet op de onderliggende blootstelling aan de werkelijke economische risico's. De netto totale hefboomratio is eeen niet-GAAP-maatstaf zoals bedoeld in Regulation G van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission.
  2. 2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld (op basis van het overeenkomstige €-ingedekte bedrag voor de USD-luidende schuld zoals hierboven toegelicht), uitgezonderd (i) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (ii) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (iii) alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, (iv) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales en met inbegrip van (vi) het Uitgesloten Bedrag onder de Credit Facility (zijnde het hoogste van (a) €400,0 miljoen en (b) 0,25x de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis), te delen door de Geconsolideerde Adjusted EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.