Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 30 september 2020 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.483,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.393,1 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.067,9 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2020 omvatte ook een hoofdsom van € 340,3 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma en € 4,0 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant bestaat voornamelijk uit leaseverplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel, en leaseverplichtingen na de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019.

Op 30 september 2020 hadden wij € 340,3 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden. Dit vertegenwoordigde een daling met € 14,6 miljoen tegenover 31 december 2019 en een seizoensgebonden daling met € 25,2 miljoen in het derde kwartaal. In lijn met ons vooruitzicht voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar verwachten wij ons leverancierskredietprogramma in het vierde kwartaal op te drijven. Eind oktober 2020 werd de op onze toekomstige kortlopende verbintenissen in het leverancierskredietprogramma toepasselijke marge nogmaals met 15 basispunten verlaagd, naar 1,95% boven de EURIBOR met een bodemrente van 0%. Deze verlaagde rentekosten komen bovenop een margeverlaging met het equivalent van 15 basispunten in februari 2020. Gelet op de reeds vermelde omvang van het programma zal dit onze aangepaste vrije kasstroom licht doen stijgen in 2021 en daarna.

In de eerste helft van 2020 voltooiden wij verscheidene waardeverhogende (her)financieringstransacties, waaronder (i) de succesvolle uitgifte van een nieuwe termijnlening op 8,25 jaar van USD 2.295 miljoen ('Faciliteit AR’) en een nieuwe termijnlening op 9,25 jaar van € 1.110 miljoen (‘Faciliteit AQ’) in januari 2020, (ii) de uitgifte van een nieuw wentelkrediet op 6,2 jaar van € 510,0 miljoen in april 2020 (Wentelkrediet I) en (iii) de terugkoop in april 2020 van 10% van onze 3,50% € 600,0 miljoen Senior Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen. Vergeleken met 30 juni 2020 waren er geen wezenlijke wijzigingen van ons schuldprofiel en onze betalingsschema’s, zoals de onderstaande tabel toont.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van 7,8 jaar op 30 september 2020. Daarnaast hadden wij op 30 september 2020 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot mei 2026.

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 30 juni 2020 verwijzen we naar de KW3 2020 Investor & Analyst Toolkit.