Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 31 maart 2023 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 6.565,4 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.460,0 miljoen verband houdt met de in EUR en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.221,4 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Onze totale schuld op 31 maart 2023 omvatte ook uitstaande verplichtingen van €391,5 miljoen in verband met de mobiele spectrumlicenties na de veiling van het multibandspectrum vorig jaar, aangezien wij hebben gekozen voor jaarlijkse uitgestelde betalingen gedurende de looptijd van elke licentie in plaats van vooruitbetalingen. Bovendien omvatte onze totale schuld op 31 maart 2023 ook een hoofdsom van € 321,3 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, zoals hieronder nader wordt toegelicht. Het restant vertegenwoordigt voornamelijk leaseverplichtingen in verband met (i) de verkoop op 1 juni 2022 van onze mobiele torenactiviteit aan DigitalBridge, resulterend in een MLA met een looptijd van 15 jaar, zoals hierboven gedetailleerd, (ii) de erfpachtovereenkomst op lange termijn met Fluvius voor het gebruik van haar HFC-netwerk dat ongeveer een derde van Vlaanderen bestrijkt voorafgaand aan de verwachte afronding van de NetCo-transactie, die we tegen de zomer van dit jaar verwachten, en (iii) andere leaseovereenkomsten.

Op 31 maart 2023 hadden wij € 321,3 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan twaalf maanden en dragen een marge van 195 basispunten boven EURIBOR (drempel op 0 %). Vergeleken met 31 december 2022 daalden de uitstaande kortlopende verplichtingen voor onze leveranciersfinanciering met € 24,6 miljoen in KW1 2023, als weerspiegeling van het seizoengebonden karakter van sommige van onze geplande aflossingen in ons leverancierskredietprogramma, met een negatieve impact op onze aangepaste vrije kasstroom met hetzelfde bedrag in het kwartaal. Wij verwachten in 2023 een grotendeels stabiele evolutie tegenover 31 december 2022, zoals vermeld in onze vooruitzichten voor de aangepaste vrije kasstroom voor het volledige jaar 2023, met evenwel een mate van seizoengebonden variatie in sommige van onze betalingen van kwartaal tot kwartaal.

Met uitzondering van onze leveranciersfinanciering en verbintenissen voor het mobiele spectrum zijn al onze variabele renterisico's en wisselkoersrisico's afgedekt tot de maturiteit van de schuldinstrumenten door middel van een reeks derivaten, wat de zichtbaarheid van onze toekomstige aangepaste vrije kasstroom verbetert en de blootstelling aan schommelingen op de financiële markten tot het minimum beperkt. De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 5,3 jaar op 31 maart 2023. De gewogen gemiddelde kost van onze schulden per 31 maart 2023, inclusief afdekkingen, bedroegen ongeveer 3,1%, exclusief toezeggingsvergoedingen, huurovereenkomsten, leveranciersfinanciering en bedragen in verband met licenties voor mobiel spectrum. Ten slotte hadden wij op 31 maart 2023 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

debt

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 31 maart 2023 verwijzen we naar de KW1 2023 Investor & Analyst Toolkit.