Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 30 juni 2020 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.660,4 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.429,4 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.151,2 miljoen die verschuldigd is onder onze 2020 Gewijzigde Senior Credit Facility, die vervalt tussen april 2028 en april 2029. Ons totale schuldsaldo op 30 juni 2020 omvatte ook een hoofdsom van € 365,5 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma en € 4,0 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant bestaat voornamelijk uit leaseverplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel, en leaseverplichtingen na de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019.

Op 30 juni 2020 hadden wij € 365,5 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan 12 maanden. Dit was een stijging met € 10,6 miljoen en € 36,9 miljoen tegenover respectievelijk 31 december 2019 en 31 maart 2020. Voor het volledige jaar 2020 verwachten wij nog altijd dat ons leverancierskredietprogramma relatief stabiel zal blijven tegenover het eind van 2019. In februari 2020 hebben wij de marge die van toepassing is op onze toekomstige kortlopende verbintenissen in het leverancierskredietprogramma met 15 basispunten verlaagd, naar 2,10% boven de EURIBOR met een bodemrente van 0%. Gelet op de reeds vermelde omvang van het programma, zal dit onze aangepaste vrije kasstroom licht doen stijgen.

In de eerste helft van 2020 voltooiden wij verscheidene waardeverhogende (her)financieringstransacties. In januari 2020 gaven wij met succes een nieuwe termijnlening op 8,25 jaar van USD 2.295 miljoen ('Faciliteit AR’) en een nieuwe termijnlening op 9,25 jaar van € 1.110 miljoen (‘Faciliteit AQ’) uit. Wij hebben de netto-opbrengst van deze uitgiften gebruikt voor de volledige aflossing van de vorige termijnleningen AN en AO van respectievelijk USD 2.295 miljoen en € 1.110 miljoen. Met deze hefboom-neutrale transacties slaagden wij erin om de marge op beide leningen met 25 basispunten te verlagen, wat het profiel van onze aangepaste vrije kasstroom verder versterkt na de herfinanciering in oktober 2019 van de 4,875% Senior Secured Notes die in 2027 vervallen.

In april 2020 gaven wij met succes een nieuw wentelkrediet op 6,2 jaar van € 510,0 miljoen uit voor de vervanging van onze huidige wentelkredieten van € 460,0 miljoen met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023. Zo slaagden wij erin onze wentelkredieten te verlengen en te verhogen, wat ons liquiditeitsprofiel verder versterkt. Het nieuwe wentelkrediet heeft de volgende kenmerken: (i) vervaldag op 31 mei 2026, (ii) een marge van 2,25% boven de EURIBOR (met een bodemrente van 0%) en (iii) een beschikbaarhoudingsprovisie van 40% van de marge. Het nieuwe wentelkrediet kan gebruikt worden voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van overnamen, uitkeringen aan aandeelhouders en algemene behoeften aan werkkapitaal van de Vennootschap.

In april 2020 hebben wij bovendien de inkoop voltooid van 10% van onze 3,50% € 600,0 miljoen Senior Secured Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen. Als gevolg van deze transactie is de hoofdsom van deze Notes gedaald naar € 540,0 miljoen, met een jaarlijkse contante interestbesparing van € 2,1 miljoen die het solide profiel van onze aangepaste vrije kasstroom verder versterkt.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van 8,0 jaar op 30 juni 2020. Daarnaast hadden wij op 30 juni 2020 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot mei 2026.

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 30 juni 2020 verwijzen we naar de KW2 2020 Investor & Analyst Toolkit.