Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt de waarden en strategie van de Vennootschap, houdt toezicht op en bewaakt de organisatie en uitvoering ervan, beslist over het risicoprofiel en de belangrijkste beleidslijnen van de Vennootschap, beslist over de uitvoerende managementstructuur en bepaalt de bevoegdheden en plichten die aan het executive management zijn toevertrouwd.

De raad van bestuur heeft een aantal comités geïnstalleerd om hen bij te staan bij de analyse van specifieke kwesties. Deze comités adviseren het bestuur over de relevante onderwerpen, maar de beslissingsautoriteit blijft bij de raad van bestuur als geheel. In het bijzonder als onderdeel van het kader voor risicobeheer en interne controle, heeft de raad van bestuur een auditcomité opgericht in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat uit 9 leden. Met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders.

Er zijn momenteel drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de statuten van de Vennootschap: (i) IDw Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve) , (ii) Mevr. Christiane Franck, en (iii) JoVB BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Van Biesbroeck).

Deze bestuurders (evenals hun vaste vertegenwoordigers) worden beschouwd als onafhankelijke bestuurders, aangezien ze allemaal voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria die zijn vastgelegd in de statuten van de Vennootschap en in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen.

Het mandaat van de heer Charles H. Bracken loopt af op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2020 Het mandaat van de heer John Porter loopt af op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2021. De mandaten van IDw Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Graeve), mevrouw Christiane Franck, mevrouw Severina Pascu en mevrouw Amy Blair vervallen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2022. De mandaten van JoVB BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Van Biesbroeck), de heer Manuel Kohnstamm en de heer Enrique Rodriguez vervallen op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2023.

Sinds de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2012 is de heer André Sarens aangesteld als "waarnemer" van de raad van bestuur.

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. In principe eindigt het mandaat van de bestuurders op de datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering, op welk moment hun mandaat afloopt. De bestuurders kunnen opnieuw worden benoemd.

De algemene vergadering van aandeelhouders (besluit bij gewone meerderheid) kan bestuurders te allen tijde ontslaan.

Als een mandaat van bestuurder vacant wordt, kan de raad van bestuur de vacature vervullen, mits de regels voor benoeming worden nageleefd. Tijdens de volgende algemene aandeelhoudersvergadering zullen de aandeelhouders beslissen over de definitieve benoeming, in principe voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder die wordt vervangen.

Behoudens uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen, eindigt het mandaat van de bestuurders tijdens de eerste jaarlijkse aandeelhoudersvergadering nadat zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt.

De raad van bestuur van de Vennootschap is als volgt samengesteld:

Naam Functie Voorgedragen door

Bert De Graeve (IDw Consult BVBA)

Voorzitter Bekaert NV

Onafhankelijk bestuurder - VZ

Jo Van Biesbroeck (JoVB BVBA)

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

Christiane Franck

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

John Porter

Chief Executive officer & gedelegeerd bestuurder van Telenet

 

Charles H. Bracken

Executive Vice President & Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) van Liberty Global

Liberty Global Groep

Enrique Rodriguez

Executive Vice President en Chief Technology Officer

Liberty Global Groep

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President & Chief Policy Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Amy Blair

Senior Vice President en Chief People Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Severina Pascu

Chief Operating Officer en Managing Director Central Europe van Liberty Global

Liberty Global Groep

 

VZ: Voorzitter

De heer Bart van Sprundel, Director Legal Affairs van de Vennootschap, treedt op als secretaris van de raad van bestuur en zijn comités.