Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 30 juni 2019 bedroeg onze totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) € 5.871,4 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.957,4 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode 2027 tot 2028 vervallen en een hoofdsom van € 2.761,7 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2018 die van augustus 2026 tot december 2027 vervalt. Onze totale schuld op 30 juni 2019 omvatte ook een hoofdsom van € 399,2 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, die vrijwel volledig binnen de 12 maanden vervalt, en € 23,8 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel en operationele leaseverplichtingen na de toepassing van IFRS 16.

In mei 2019 hebben we een nieuwe kortlopende doorlopende kredietfaciliteit ("RCF AP") uitgegeven voor een totaalbedrag van € 60,0 miljoen. Deze faciliteit vervalt op 31 december 2021 en heeft een marge van 2,25% boven EURIBOR (met een bodem van 0%) en kan worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden van de groep. Op 30 juni 2019 was deze faciliteit volledig ongebruikt.

Op 3 juni 2019 verwierven wij het resterende aandeel van 50% in het lokale mediabedrijf De Vijver Media nv. Onmiddellijk na de afronding van deze transactie betaalden wij de schuld van De Vijver Media (€60,2 miljoen) ten aanzien van derde partijen terug en beëindigden wij de bestaande renteswaps op zijn schuld met variabele rente, wat resulteerde in een geldelijke betaling van €1,1 miljoen. Alle transacties werden vereffend met beschikbare geldmiddelen op onze balans.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij op 30 juni 2019 geen vervallende schulden voor augustus 2026 met een gewogen gemiddelde looptijd van 8,0 jaar. Daarnaast hadden wij op 30 juni 2019 ook volledig toegang tot € 505,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, beschikbaar tot juni 2023.

De tabel hieronder geeft een overzicht van onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 30 juni 2019.

debt