Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

Op 31 maart 2020 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.738,7 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.511,5 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en een hoofdsom van € 3.201,9 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2018, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 31 maart 2020 omvatte ook een hoofdsom van € 328,6 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma en van € 4,0 miljoen voor het uitstaande gedeelte van de licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum. Het restant bestaat voornamelijk uit leaseverplichtingen uit hoofde van leases in verband met de overname van Interkabel, en leaseverplichtingen na de toepassing van IFRS 16 op 1 januari 2019.

Op 31 maart 2020 hadden wij € 328,6 miljoen schulden op korte termijn in verband met ons leverancierskredietprogramma; al deze schulden vervallen in minder dan 12 maanden. Dit vertegenwoordigde een daling met € 26,3 miljoen tegenover 31 december 2019. Voor het volledige jaar 2020 verwachten wij nog steeds dat ons leverancierskredietprogramma relatief stabiel zal blijven tegenover het einde van 2019. In februari 2020 hebben wij de op onze toekomstige kortlopende verbintenissen in het leverancierskredietprogramma toepasselijke marge met 15 basispunten verlaagd, naar 2,10% boven de EURIBOR met een bodemrente van 0%. Gelet op de reeds vermelde omvang van het programma, zal dit onze aangepaste vrije kasstroom licht doen stijgen.

In januari 2020 hebben wij met succes een nieuwe termijnlening op 8,25 jaar van USD 2.295 miljoen ('Faciliteit AR’) uitgegeven en een nieuwe termijnlening op 9,25 jaar van € 1.110 miljoen (‘Faciliteit AQ’). Wij hebben de netto opbrengst van deze uitgiften gebruikt voor de volledige aflossing van de vorige termijnleningen AN en AO van respectievelijk USD 2.295 miljoen en € 1.110 miljoen. Met deze hefboom-neutrale transacties zijn wij erin geslaagd om de marge op beide leningen met 25 basispunten te verlagen, wat het profiel van onze aangepaste vrije kasstroom verder versterkt na de herfinanciering in oktober 2019 van de 4,875% Senior Secured Notes die in 2027 vervallen.

In april 2020 hebben wij met succes een nieuw 6,2 jaar € 510,0 miljoen wentelkrediet uitgegeven voor de vervanging van onze huidige € 460,0 miljoen wentelkredieten met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023. Zo zijn wij erin geslaagd onze wentelkredieten te verlengen en te verhogen, wat ons liquiditeitsprofiel verder versterkt.

In april 2020 hebben wij bovendien de inkoop voltooid van 10% van onze 3,50% € 600,0 miljoen Senior Fixed Rate Notes die in maart 2028 vervallen. Als gevolg van deze transactie is de hoofdsom van deze Notes gedaald naar € 540,0 miljoen, met een jaarlijkse contante interestbesparing van € 2,1 miljoen die het solide profiel van onze aangepaste vrije kasstroom verder versterkt.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij na de voornoemde herfinanciering in januari 2020 van onze leningen op lange termijn, op 31 maart 2020 geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een verbeterde gewogen gemiddelde looptijd van 8,3 jaar. Daarnaast hadden wij op 31 maart 2020 ook volledig toegang tot € 505,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot juni 2023. Op pro forma basis – om de uitgifte van reeds vermelde nieuwe wentelkredietfaciliteit te weerspiegelen – zouden onze niet-opgenomen verbintenissen op 31 maart 2020 € 555,0 miljoen bedragen, met bepaalde beschikbaarheden tot mei 2026.

Voor meer informatie in verband met onze schuldinstrumenten en ons betalingsschema op 31 maart 2020 verwijzen we naar de KW1 2020 Investor & Analyst Toolkit.