Netto Hefboomratio

Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons kader voor de schuldgraad, die behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde EBITDA op jaarbasis (‘netto totale schuldgraad’). Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van onze activiteiten of van de regelgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders met een schuldgraad van 4,0 in het midden van de range blijven. Op 30 juni 2019 bereikte onze netto totale schuldgraad 4,3x versus 4,4x op 31 maart 2019. De verwachte bescheiden daling van onze netto totale schuldgraad weerspiegelde de beduidende stijging van ons kassaldo op 30 juni 2019.

Onze netto convenant schuldgraad, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2018, met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde kostensynergieën in verband met fusies en overnamen met betrekking tot de verwerving van SFR Belux in juni 2017 en met uitsluiting van zowel leasegerelateerde verplichtingen als aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, bereikte 3,5x op 30 juni 2019 (31 maart 2019, 2018: 3,5x). Onze huidige netto convenant schuldgraad ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage.

net

  1. De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.
  2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2018 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld, uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.