Vooruitzichten

In april 2016 stelden we Visie 2020 voor, onze strategie om de toonaangevende speler te zijn in geconvergeerde geconnecteerde entertainment en B2B-diensten in België. De gerichte en complementaire overnames van (i) de landelijke mobiele operator BASE Company NV in februari 2016, (ii) de in Brussel en Luxemburg gebaseerde kabelactiviteit van SFR ('SFR Belux') in juni 2017 en (iii) de toonaangevende B2B-integrator Nextel in een recenter verleden (nog goed te keuren door de relevante mededingingsoverheden) tonen aan dat wij goed op weg zijn om onze strategie waar te maken. Daarnaast blijven wij focussen op geweldige producten en diensten voor onze klanten, dankzij supersnelle en betrouwbare oplossingen voor vaste en mobiele connectiviteit, aangevuld met onze innovatieve geconvergeerde 'WIGO'-totaalpakketten en een toonaangevende 360° premium contentervaring. We hebben in april 2016 ook onze rendementsvooruitzichten op middellange termijn voorgesteld, met als streefdoel een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA met 5-7% over de periode 2015-2018. Aangezien 2018 het laatste jaar van dit richtkader op middellange termijn is, stellen wij met genoegen vast dat wij goed op weg zijn om ons doel te bereiken, zoals hierna wordt besproken.

Voor het volledige jaar 2018 verwachten wij een stabiele bedrijfsopbrengstgroei op 'rebased' basis. Onze bedrijfs-opbrengsten en Adjusted EBITDA voor het volledige jaar 2017 zijn herleid ('rebased') om rekening te houden met (i) een bijdrage van SFR Belux voor de volledige twaalf maanden (in tegenstelling met de in 2017 gerapporteerde 6,5 maanden), (ii) de overdracht van JIM Mobile en Mobile Vikings aan MEDIALAAN, een vereiste voor de goedkeuring door de Europese Commissie van de overname van BASE in 2016, (iii) de impact van het nieuwe boekhoudkundige kader IFRS 15 en (iv) de verkoop van Ortel. Onze vooruitzichten voor 2018 houden geen rekening met de impact van de overname van Nextel, aangezien ze nog door de regelgevende instanties moet worden goedgekeurd. Onze 'rebased' bedrijfsopbrengstgroei zal beïnvloed blijven worden door bepaalde nadelige regelgevende factoren en de uiterste intense competitieve omgeving, gedeeltelijk gecompenseerd door een solide groei van onze onderliggende opbrengsten uit kabelabonnementen en een grotere bijdrage van onze B2B-activiteit en commerciële MVNO-partnerships.

Na een solide groei op 'rebased' basis van de Adjusted EBITDA met 6% in 2017 (tegenover onze midden-eencijferige verwachting) dankzij bepaalde aan de overname van BASE gerelateerde geavanceerde synergieën, mikken wij op een robuuste groei op 'rebased' basis van de Adjusted EBITDA(a) met 7-8% in 2018. Onze Adjusted EBITDA(a) voor het volledige jaar zal positief worden beïnvloed door de aanhoudende synergieën uit de overname van BASE, met inbegrip van lagere Full MVNO-gerelateerde kosten, aangezien wij tegen het einde van KW1 2018 de volledige migratie van onze Full MVNO-abonnees naar het netwerk van Telenet willen voltooien. Daarnaast zullen wij blijven focussen op een zorgvuldig beheer van onze overheadkosten en indirecte uitgaven. Gelet op de geschatte groei op 'rebased' basis van de Adjusted EBITDA(a) in 2018, mikken wij nu op een samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA(a) met 6%-7% in de periode 2015-2018, tegenover de aanvankelijke 5-7% (2015 op 'rebased' basis: €1.096,6 miljoen).

Wat onze toe te rekenen investeringsuitgaven betreft, zal 2018 het laatste volledige jaar van onze investeringscyclus zijn, gekenmerkt door relatief hoge investeringen in het kader van (i) 'Grote Netwerf', ons upgradeprogramma voor het HFC-netwerk van €500,0 miljoen in vijf jaar, (ii) onze investering van €250,0 miljoen in de modernisering van ons overgenomen mobiele netwerk, (iii) een opname voor het volledige jaar van SFR Belux, met inbegrip van bijkomende investeringen om de klantenervaring in Brussel en Wallonië te verbeteren en (iv) de start van ons IT-upgradeprogramma, dat in de toekomst bijkomende capaciteiten en kostenopportuniteiten zal opleveren. Na de upgrade van ongeveer 67% van onze kabelknooppunten eind 2017, blijven wij op schema om ons project 'Grote Netwerf' midden 2019 te voltooien, zoals eerder meegedeeld. Wat ons mobiele netwerk betreft, hebben wij eind 2017 ongeveer 87% van onze macrosites gemoderniseerd en zullen de incrementele uitgaven midden 2018 grotendeels voltooid zijn. Bijgevolg verwachten wij dat onze toe te rekenen investeringsuitgaven ongeveer 26% van onze bedrijfsopbrengsten zullen vertegenwoordigen voor het volledige jaar 2018, met een krachtig engagement om vanaf 2019 onze toe te rekenen investeringsuitgaven te verlagen.

Tot slot verwachten wij een gezonde groei van onze aangepaste vrije kasstroom(b)  in 2018 naar €400,0-420,0 miljoen, dankzij (i) de voornoemde robuuste groei van de Adjusted EBITDA, gedeeltelijk tenietgedaan door hogere investeringsuitgaven, (ii) lagere geldelijke rentelasten als gevolg van de herfinanciering in december 2017 en (iii) een aanhoudende groei in ons leverancierskredietplatform, waarmee wij de betalingstermijnen voor bepaalde strategische leveranciers kunnen verlengen.

(a) Wij geven geen aansluiting van de verwachte Adjusted EBITDA in 2018 en de samengestelde jaarlijkse groei van de Adjusted EBITDA in de periode 2015-2018 met een EU IFRS-maatstaf, omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

(b) Wij geven geen aansluiting van de verwachte aangepaste vrije kasstroom in 2018 met een EU IFRS-maatstaf omdat bepaalde elementen van de aansluiting aanzienlijk kunnen variëren van periode tot periode en bijgevolg niet worden voorspeld tijdens ons prognoseproces.

(a) Een vergelijking tussen onze Adjusted EBITDA verwachtingen voor 2018, onze Adjusted EBITDA CAGR over de 2015-2018 periode, en een EU IFRS maatstaf werd niet gegeven aangezien niet alle elementen van de vergelijking worden voorspeld en aangezien bepaalde elementen sterk kunnen schommelen van een bepaalde periode tot een andere periode.

(b) Exclusief de opname van voetbalgerelateerde uitzendrechten en licenties voor mobiel spectrum.

(c) Een vergelijking tussen onze aangepaste vrije kasstroom verwachtingen voor 2018 en een EU IFRS maatstaf werd niet gegeven aangezien niet alle elementen van de vergelijking worden voorspeld en aangezien bepaalde elementen sterk kunnen schommelen van een bepaalde periode tot een andere periode.

(d) In de veronderstelling dat de verschuldigde belastingen op onze aangifte van 2017 (met uitzondering van de voorafbetaling van KW4 2017) pas begin 2019 zullen worden betaald.

 

Safe Harbor Statement van de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995 - Verschillende verklaringen in dit document zijn "forward-looking statements" (toekomstgerichte verklaringen) zoals die term is gedefinieerd in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot onze financiële en operationele vooruitzichten, onze groeiverwachtingen, strategie, product-, netwerk- en technologielanceringen, en de verwachte impact van deovernames van BASE, Coditel Brabant BVBA en Coditel S.à r.l. op onze gecombineerde activiteiten en financiële prestaties zijn te herkennen aan het gebruik van woorden als "denkt", "voorziet", "zou moeten", "is voornemens", "plant", "zal", "verwacht", "schat", "raamt", "positie", "strategie", en soortgelijke uitdrukkingen, en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties, verwezenlijkingen of sectorresultaten wezenlijk verschillen van die welke in deze toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden verwacht, geraamd, voorspeld, geschat of gebudgetteerd. Deze factoren zijn onder meer: mogelijke ongunstige ontwikkelingen met betrekking tot onze liquiditeit of bedrijfsresultaten; mogelijke ongunstige ontwikkelingen op het gebied van de concurrentie, economie of regelgeving; onze aanzienlijke schuldaflossingen en anderecontractuele verplichtingen; ons vermogen om ons businessplan te financieren en uit te voeren; ons vermogen om voldoende liquiditeit te genereren voor de aflossing van onze schulden; rente- en wisselkoersschommelingen; de impact van nieuwe zakelijke opportuniteitendie aanzienlijke voorafgaande investeringen vereisen; ons vermogen om klanten aan te trekken en te behouden en om onze globalemarktpenetratie te vergroten; ons vermogen om met andere bedrijven in de communicatie- en contentdistributiesector te concurreren; ons vermogen om contracten te behouden die essentieel zijn voor onze activiteiten; ons vermogen om een adequaat antwoord te bieden op technologische ontwikkelingen; ons vermogen om een back-up te ontwikkelen en te onderhouden van onze kritieke systemen; ons vermogen om door te gaan met het ontwerpen van netwerken, plaatsen van installaties, verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen of goedkeuringen van de overheid, en het financieren van bouw en ontwikkeling, op een tijdige manier, tegen een redelijke kostprijs en onder bevredigende voorwaarden; ons vermogen om een impact te hebben of een doeltreffend antwoord te bieden op nieuwe of gewijzigde wet- of regelgeving, ons vermogen om waardetoevoegende investeringen te maken, en ons vermogen om de uitkeringen aan de aandeelhouders in de toekomst aan te houden of op te trekken. We verbinden ons er niet toe om de toekomstgerichte verklaringen in dit document te actualiseren teneinde de werkelijke resultaten, wijzigingen in veronderstellingen of veranderingen in factoren die deze verklaringen beïnvloeden te weerspiegelen.