Netto Hefboomratio

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 herbevestigden wij ons kader voor de schuldgraad, dat behouden blijft op 3,5x tot 4,5x netto totale schuld tegenover geconsolideerde EBITDA op jaarbasis (‘netto totale hefboomratio1’). Zonder wezenlijke overnames en/of beduidende wijzingen van onze activiteiten of van de regulatoire omgeving, willen wij met een aantrekkelijk en houdbaar niveau van de uitkeringen aan aandeelhouders in de buurt 4,0x blijven, in het midden van het bereik.

Op 31 maart 2019 bereikte onze netto totale hefboomratio 4,4x versus 4,1x op 31 december 2018. De relatieve verhoging van onze netto totale hefboomratio weerspiegelt (i) onze seizoengebonden lager aangepaste vrije kasstroom in KW1 als gevolg van de jaarlijkse geldelijke betaling van belastingen en de halfjaarlijkse afwikkeling van contante interesten op bepaalde schuldinstrumenten in januari, (ii) een relatief lagere geconsolideerde EBITDA op jaarbasis, die op de twee laatste kwartalen gebaseerd is, (iii) de voortzetting van de inkoop van eigen aandelen in het kader van ons aandeleninkoopprogramma 2018bis van € 300,0 miljoen, dat volgens de verwachtingen eind juni 2019 voltooid zal zijn en (iv) een verdere stijging van ons leverancierskredietprogramma, waarvan we verwachten dat dit in de loop van het jaar zal aflopen.

Onze netto convenant hefboomratio2, berekend volgens de Amended Senior Credit Facility 2018 en met inbegrip van bepaalde niet-gerealiseerde kostensynergieën in verband met de overname van SFR Belux in juni 2017 en met uitsluiting van zowel leasegerelateerde verplichtingen als aan leverancierskredieten gerelateerde kortlopende verplichtingen, bleef grotendeels stabiel op 3,5x op 31 maart 2019 (31 december 2018: 3,4x). Onze huidige netto convenant hefboomratio ligt beduidend onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x netto senior leverage.

1. De netto totale hefboomratio wordt gedefinieerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.

2. De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld, uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.