Netto Hefboomratio

Het uitstaande saldo van de geconsolideerde totale leningen en totale geldmiddelen en kasequivalenten - zoals gedefinieerd in onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility ('netto convenant hefboom') - resulteerde in een verhouding tussen onze totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA van 3,2x op 31 december 2017 (31 december 2016: 3,5x). Zoals gedefinieerd in onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility omvat de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA bepaalde niet-gerealiseerde kostensynergieën met betrekking tot de overname van BASE en SFR Belux, terwijl de totale nettoschuld niet de leasegerelateerde verplichtingen en de aan de leveranciersfinanciering gerelateerde kortlopende verplichtingen omvat. Onze huidige nettohefboomratio ligt ruim onder het 'springing maintenance covenant' van 6,0x en de beschikbaarheidstest van 4,5x de netto senior leverage. De eerder vermelde niet-gerealiseerde kostensynergieën buiten beschouwing gelaten en met inbegrip van alle andere kortlopende en langlopende verplichtingen op onze balans, bereikte onze netto totale hefboomratio 3,9x op 31 december 2017.

De raad van bestuur heeft beslist het kader voor de hefboomratio van de Vennootschap, met een bereik van 3,5x-4,5x voor de verhouding tussen de totale nettoschuld en de geconsolideerde geannualiseerde EBITDA, te herdefiniëren. In de toekomst zal het nieuwe kader voor de hefboomratio gebaseerd zijn op de netto totale hefboomratio, in plaats van op de huidige netto convenant hefboomratio. Met een netto totale hefboomratio van 3,9x op 31 december 2017 blijft het bedrijf in het midden van het bereik.

In het licht van de sterke presentaties van de Vennootschap in het kader van haar vooruitzichten voor de 'rebased' Adjusted EBITDA-groei over de periode 2015-2018 erkent de raad van bestuur de potentiële afname van de hefboomratio van de Vennootschap. De raad van bestuur heeft verschillende vormen van aandeelhoudersvergoeding besproken in het licht van de jaarresultaten van de Vennootschap, haar balans en haar hefboomratio. Met uitzondering van het Aandeleninkoopprogramma 2018 heeft de raad van bestuur voorlopig geen enkele andere vorm van aandeelhoudersvergoeding goedgekeurd. De raad van bestuur zal in de loop van het jaar mogelijke vormen van aandeelhoudersvergoeding overwegen, zoals hierboven toegelicht.

De netto totale hefboomratio wordt gedefiniëerd als de som van korte - en lange termijn verplichtingen van de Vennootschap, verminderd met geldmiddelen en kasequivalenten, zoals opgenomen op de balans van de Vennootschap, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.

De netto convenant hefboomratio wordt berekend volgens de definitie in de 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility, door de totale nettoschuld, uitgezonderd (a) achtergestelde aandeelhoudersleningen, (b) geactiveerde elementen van de schulden onder de clientèle- en annuïteitenvergoedingen, (c) en alle andere financiële leases die op of voor 1 augustus 2007 werden aangegaan, en (d) alle schuld onder de netwerklease afgesloten met de zuivere intercommunales, te delen door de Geconsolideerde EBITDA op jaarbasis van de laatste twee kwartalen.