Print Page  Close Window

Raad van bestuur

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit 9 leden. Met uitzondering van de Gedelegeerd Bestuurder (CEO) zijn alle bestuurders niet-uitvoerende bestuurders. Er zijn momenteel drie onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen, de Belgische Corporate Governance Code en de statuten van de Vennootschap: (I) IDw Consult BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bert De Graeve), (ii)Mevrouw Christiane Franck en (iii) JoVB BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Van Biesbroeck).

Deze bestuurders (evenals hun vaste vertegenwoordigers) worden geacht onafhankelijke bestuurders te zijn, aangezien zij allen voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten zoals bepaald in de statuten van de Vennootschap en in artikel 526ter van het Belgisch Wetboek van vennootschappen.

De mandaten van (i) JoVB BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jo Van Biesbroeck), (ii) van de heer Manuel Kohnstamm en (iii) van de heer Diederik Karten eindigen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 2019. Het mandaat van de heer Charles Bracken eindigt op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 2020, terwijl het mandaat van de heer John Porter eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2021. De mandaten van de overige bestuurders eindigen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in 2022.

De heer André Sarens werd benoemd als "waarnemer" bij de raad van bestuur met ingang op de algemene aandeelhoudersvergadering van 25 april 2012.

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van maximum vier jaar. In principe eindigt het mandaat van de bestuurders op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waarop hun mandaat vervalt. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij gewone meerderheid bestuurders op elk ogenblik ontslaan.

Als het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kan de raad van bestuur de vacante plaats tijdelijk invullen, in overeenstemming met de regels inzake voordracht. Tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders zullen de aandeelhouders beslissen over de definitieve benoeming, in principe voor de resterende looptijd van het mandaat van de bestuurder die vervangen wordt.

Uitgezonderd in uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen, zal het mandaat van bestuurders eindigen tijdens de eerste algemene vergadering van aandeelhouders nadat ze de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben.

De raad van bestuur van de Vennootschap is samengesteld als volgt:

NaamFunctieVoorgedragen door

Bert De Graeve (IDw Consult BVBA)

Voorzitter Bekaert NV

Onafhankelijk bestuurder - VZ

Jo Van Biesbroeck (JoVB BVBA)

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

Christiane Franck

Bestuurder van vennootschappen

Onafhankelijk bestuurder

John Porter

Chief Executive officer & gedelegeerd bestuurder van Telenet

 

Charles H. Bracken

Executive Vice President & Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) van Liberty Global

Liberty Global Groep

Diederik Karsten

Executive Vice President, Chief Commercial Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Manuel Kohnstamm

Senior Vice President & Chief Policy Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Amy Blair

Senior Vice President en Chief People Officer van Liberty Global

Liberty Global Groep

Severina Pascu

Chief Operating Officer en Managing Director Central Europe van Liberty Global

Liberty Global Groep

VZ: Voorzitter

De heer Bart van Sprundel, Director Legal Affairs van de Vennootschap, treedt op als secretaris van de raad van bestuur en zijn comités.