Schuldprofiel

Op 30 september 2018 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) € 4.983,8 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.938,0 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode van juli 2027 tot en met maart 2028 vervallen en een hoofdsom van € 2.107,6 miljoen verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2017 met looptijden van augustus 2026 tot en met december 2027. Op 30 september 2018 omvatte onze totale schuld ook een bedrag van € 344,7 miljoen aan kortlopende schuld in verband met ons leverancierskredietprogramma (inclusief toe te rekenen rente) en € 43,6 miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 2G- en 3G-spectrum inclusief toe te rekenen rente. De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel.

In de eerste helft van 2018 herfinancieerden we een deel van onze uitstaande schuld te herfinancieren tegen aantrekkelijke en betere rentevoeten op lange termijn en tegelijk de looptijd te verlengen. In maart 2018 gebruikten wij een gedeelte van onze geldmiddelen en kasequivalenten voor de vervroegde aflossing van 10% van Facility AB, met Telenet Finance VI Luxembourg S.C.A. (“TFLVI”) als financier. TFLVI gebruikte op zijn beurt de opbrengst van de vervroegde aflossing van 10% van Facility AB voor de aflossing van 10% van de oorspronkelijke gecumuleerde hoofdsom van zijn € 530,0 miljoen aan Senior Secured Notes tegen 4,875% met vervaldag in juli 2027.

In maart 2018 gaven wij een termijnlening van USD 300,0 miljoen tegen pari uit (“Facility AL2”), met Telenet Financing USD LLC als ontlenende entiteit. Facility AL2 had dezelfde kenmerken als de initiële Facility AL, die op 1 december 2017 werd uitgegeven. In april 2018 ontleende Telenet Financing USD LLC het volledige bedrag van USD 300,0 miljoen van Facility AL2 en leende het de netto-opbrengst van deze emissie door aan Telenet International Finance S.à r.l., dat ze samen met bestaande kasmiddelen gebruikte voor de vervroegde aflossing van Facility V, waarvan Telenet Finance V Luxembourg S.C.A. (“TFLV”) de financier is. TFLV gebruikte de opbrengst van de vervroegde aflossing van Facility V op zijn beurt om zijn € 250,0 miljoen aan Senior Secured Notes tegen 6,75% met vervaldag in augustus 2024 vervroegd terug te betalen.

In mei 2018 gaven wij een nieuwe termijnlening van € 730,0 miljoen uit (“Facility AO”), met Telenet International Finance S.à r.l. als ontlenende entiteit. Facility AO heeft een verlaagde rentevoet van 2,50% boven de EURIBOR met een minimale rente van 0%, een looptijd tot 15 december 2027 en werd uitgegeven tegen 99,875%. Via Telenet Financing USD LLC gaf Telenet een nieuwe termijnlening van USD 1,6 miljard uit (“Facility AN”) met een iets betere looptijd tot 15 augustus 2026. Facility AN heeft een verlaagde rentevoet van 2,25% boven de LIBOR met een minimale rente van 0% en werd uitgegeven tegen 99,875%. We gebruikten de netto-opbrengst van deze nieuwe faciliteiten voor de vervroegde aflossing in juni 2018 van al de volgende kredietfaciliteiten onder de Amended Senior Credit Facility 2017: (i) Facility AM (€ 730,0 miljoen met vervaldag in december 2027, EURIBOR +2,75%, minimale rente van 0%); en (ii) Facility AL (USD 1,6 miljard met vervaldag in maart 2026, LIBOR + 2,50%, minimale rente van 0%).

In augustus 2018 hebben we een succesvolle uitgifte en prijszetting afgerond van een bijkomende USD 475,0 miljoen termijnlening (“Facility AN2”) en een bijkomende € 205,0 miljoen termijnlening (“Facility AO2”). Onder Facility AN2 zal Telenet Financing USD LLC de kredietnemer zijn. De Facility AN2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële termijnlening AN die op 24 mei 2018 werd uitgegeven. Derhalve kent de Facility AN2 (i) een marge van 2,25% boven LIBOR, (ii) een LIBOR minimum (“LIBOR floor”) van 0% en (iii) een vervaldag van 15 augustus 2026. De Facility AN2 werd succesvol uitgegeven tegen 98,5%. Onder Facility AO2 zal Telenet International Finance S.à r.l. de kredietnemer zijn. De Facility AO2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële termijnlening AO die op 25 mei 2018 werd uitgegeven. Derhalve kent de Facility AO2 (i) een marge van 2,50% boven EURIBOR, (ii) een EURIBOR minimum (“EURIBOR floor”) van 0% en (iii) een vervaldag van 15 december 2027. De Facility AO2 werd succesvol uitgegeven tegen 98,0%. De netto opbrengsten van deze twee uitgiftes werden begin oktober samen met de overtollige geldmiddelen en kasequivalenten gebruikt voor de betaling van het buitengewoon dividend ten belope van € 600,0 miljoen. Als gevolg waren beide termijnleningen nog niet getrokken op het einde van het derde kwartaal van 2018 voor een totaalbedrag van € 614,0 miljoen.

Met uitzondering van schulden op korte termijn die verband houden met ons leverancierskredietprogramma moeten we geen schulden meer aflossen vóór augustus 2026 met een gewogen gemiddelde looptijd van 8,8 jaar op 30 september 2018. Bovendien hadden wij op 30 september 2018 volledig toegang tot € 445,0 miljoen aan niet-opgenomen toezeggingen onder onze wentelkredietfaciliteiten, partieel beschikbaar tot juni 2023.