Schuldprofiel

Op 30 september 2017 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) €4.804,6 miljoen, waarvan een hoofdsom van €3.323,7 miljoen verschuldigd is onder onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility, inclusief een onder onze wentelkredietfaciliteiten opgenomen bedrag van €45,0 miljoen, en een hoofdsom van €780,0 miljoen die verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode 2024-2027 vervallen. Op 30 september 2017 omvatte onze totale schuld ook een bedrag van €188,3 miljoen aan kortlopende schuld in verband met ons leverancierskredietprogramma en €23,7 miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 3G-spectrum inclusief toe te rekenen rente. De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel.

In april 2017 plaatsten we met succes een nieuwe termijnleningfaciliteit van €1,33 miljard die op 31 maart 2026 vervalt ('Faciliteit AH') alsmede een nieuwe termijnleningfaciliteit van US$1,8 miljard ('Faciliteit AI') die op 30 juni 2025 vervalt. Faciliteit AH heeft een rentevoet van 3,0% boven de EURIBOR met een minimum van 0% en werd uitgegeven tegen 99,75% van de nominale waarde. Faciliteit AI heeft een rentevoet van 2,75% boven de LIBOR met een minimum van 0% en werd uitgegeven tegen 99,75% van de nominale waarde. De netto-opbrengsten van deze uitgiften werden in mei 2017 gebruikt om de volgende kredietfaciliteiten onder onze 2015 Gewijzigde Senior Credit Facility volledig vervroegd terug te betalen: (i) Faciliteit AE (€1,6 miljard met vervaldag in januari 2025, EURIBOR +3,25%, minimale rente 0%) en (ii) Faciliteit AF (US$1,5 miljard met vervaldag in januari 2025, LIBOR +3,00%, minimale rente 0%).

In mei 2017 gaven we met succes een bijkomende termijnlening van US$500,0 miljoen uit ('Faciliteit AI2'). Faciliteit AI2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële Faciliteit AI die op 4 april 2017 werd uitgegeven. Faciliteit AI2 heeft dus (i) een rentevoet van 2,75% boven de LIBOR, (ii) een minimale rente van 0% en (iii) een looptijd tot 30 juni 2025. Termijnlening AI2 is a pari uitgegeven en is ondergebracht in de initiële Faciliteit AI. De netto-opbrengsten werden medio juni 2017 aangewend om de €450,0 miljoen aan Senior Secured Notes tegen 6,25% met vervaldag in augustus 2022 vervroegd terug te betalen. Met de twee bovengenoemde transacties zijn we erin geslaagd de gemiddelde looptijd van onze schulden tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden te verlengen en tegelijkertijd de lage langetermijnrente vast te klikken.

Met het oog op de gedeeltelijke financiering van de overname van SFR BeLux namen we in juni 2017 onder onze wentelkredietfaciliteiten €210,0 miljoen op, waarvan €120,0 miljoen onder wentelkredietfaciliteit Z en de overige €90,0 miljoen onder wentelkredietfaciliteit AG die een langere looptijd heeft. In KW3 hebben we ons cashoverschot gebruikt om de opgenomen toezeggingen onder onze wentelkredietfaciliteit AG volledig terug te betalen, terwijl we €75,0 miljoen terugbetaalden en annuleerden onder onze kortlopende wentelkredietfaciliteit Z. Begin oktober werd de laatste tranche van €45,0 miljoen onder wentelkredietfaciliteit Z terugbetaald en vervolgens geannuleerd. Momenteel hebben we vóór augustus 2024 geen schulden die vervallen.

Schuldoverzicht per 30 september 2017