Schuldprofiel

Op 31 december 2017 bedroeg de totale schuld (inclusief toe te rekenen rente) €4.823,9 miljoen, waarvan een hoofdsom van €2.211,8 miljoen verband houdt met de Senior Secured Fixed Rate Notes die in de periode 2024 tot 2028 vervallen en een hoofdsom van €1.811,4 miljoen verschuldigd is onder onze 2017 Gewijzigde Senior Credit Facility. Op 31 december 2017 omvatte onze totale schuld ook een bedrag van €262,6 miljoen aan kortlopende schuld in verband met ons leverancierskredietprogramma en €16,3 miljoen voor het uitstaande deel van het mobiele 3G-spectrum inclusief toe te rekenen rente. De rest vertegenwoordigt voornamelijk de verplichtingen uit hoofde van financiële leases in verband met de overname van Interkabel.

In april 2017 plaatsten we met succes een nieuwe termijnleningfaciliteit van €1,33 miljard die op 31 maart 2026 vervalt ('Faciliteit AH') alsmede een nieuwe termijnleningfaciliteit van USD 1,8 miljard ('Faciliteit AI') die op 30 juni 2025 vervalt. Faciliteit AH heeft een rentevoet van 3,0% boven de EURIBOR met een minimum van 0% en werd uitgegeven tegen 99,75% van de nominale waarde. Faciliteit AI heeft een rentevoet van 2,75% boven de LIBOR met een minimum van 0% en werd uitgegeven tegen 99,75% van de nominale waarde. De netto-opbrengsten van deze uitgiften werden in mei 2017 gebruikt om de volgende kredietfaciliteiten onder onze 2015 Gewijzigde Senior Credit Facility volledig vervroegd af te lossen: (i) Faciliteit AE (€1,6 miljard, vervalt in januari 2025, EURIBOR + 3,25%, minimale rente 0%); en (ii) Faciliteit AF (USD 1,5 miljard, vervalt in januari 2025, LIBOR + 3,00%, minimale rente 0%).

In mei 2017 gaven we met succes een bijkomende termijnlening van USD 500,0 miljoen uit ('Faciliteit AI2'). Faciliteit AI2 heeft dezelfde kenmerken als de initiële Faciliteit AI die op 4 april 2017 werd uitgegeven. Faciliteit AI2 heeft dus (i) een rentevoet van 2,75% boven de LIBOR, (ii) een minimale rente van 0% en (iii) een looptijd tot 30 juni 2025. Termijnlening AI2 is a pari uitgegeven en is ondergebracht in de initiële Faciliteit AI. De netto-opbrengsten werden midden juni 2017 aangewend om de €450,0 miljoen aan Senior Secured Notes tegen 6,25% met vervaldag in augustus 2022 vervroegd terug te betalen. Met de twee bovengenoemde transacties zijn we erin geslaagd de gemiddelde looptijd van onze schulden tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden te verlengen en tegelijkertijd de lage langetermijnrente vast te klikken.

Met het oog op de gedeeltelijke financiering van de overname van SFR Belux namen we in juni 2017 onder onze wentelkredietfaciliteiten €210,0 miljoen op, waarvan €120,0 miljoen onder wentelkredietfaciliteit Z en de overige €90,0 miljoen onder wentelkredietfaciliteit AG, die een langere looptijd heeft. In KW3 en KW4 2017 gebruikten we onze cashoverschotten voor de volledige terugbetaling van de onder de eerder vermelde wentelkredietfaciliteiten opgenomen toezeggingen, terwijl we ook de vrijgekomen toezeggingen onder onze kortlopende wentelkredietfaciliteit Z opzegden.

In december 2017 gaven we met succes tegen pari €600,0 miljoen en USD 1,0 miljard Senior Secured Fixed Rate Notes uit, die in 2028 vervallen. De Notes zullen op 1 maart 2028 vervallen en dragen een vaste coupon van 3,50% en 5,50% voor respectievelijk de in € luidende en de in USD luidende Notes, betaalbaar op halfjaarlijkse basis vanaf midden januari 2018. Dankzij een sterke vraag van de beleggers kon Telenet zowel de in € luidende als de in USD luidende Notes opschalen van de initiële omvang van €500,0 miljoen en USD 750,0 miljoen, waarbij het voor het eerst de USD high yield-markt aanboorde. Daarnaast plaatsten we met succes een nieuwe termijnleningfaciliteit van €730,0 miljoen ('Faciliteit AM') en een nieuwe termijnleningfaciliteit van USD 1,3 miljard ('Faciliteit AL'), die respectievelijk op 15 december 2027 en 1 maart 2026 vervallen. Faciliteit AL heeft een rentevoet van 2,50% boven de LIBOR met een minimum van 0% en werd tegen pari uitgegeven. Faciliteit AM heeft een rentevoet van 2,75% boven de EURIBOR met een minimum van 0% en werd tegen pari uitgegeven. De netto-opbrengsten van deze vier nieuwe faciliteiten werden gebruikt om de volgende kredietfaciliteiten onder de Senior Credit Facility volledig vervroegd af te lossen: (i) Faciliteit AH (€1,33 miljard, vervalt in maart 2026, EURIBOR + 3,00%, minimale rente 0%); en (ii) Faciliteit AI (USD 2,3 miljard, vervalt in juni 2025, LIBOR + 2,75%, minimale rente 0%). Met deze transactie zijn wij erin geslaagd de gemiddelde looptijd van onze schulden te verlengen van 8,1 jaar voor herfinanciering naar 9,4 jaar na herfinanciering tegen aantrekkelijke voorwaarden, en de toekomstige flexibiliteit van de convenanten te verbeteren.

In december 2017 gingen wij ook een nieuwe wentelkredietfaciliteit voor drie jaar van €20,0 miljoen aan, beschikbaar tot 30 september 2021. Deze nieuwe wentelkredietfaciliteit kan worden gebruikt voor de algemene doeleinden van onze groep en heeft een rentevoet van 2,0% boven de EURIBOR (minimale rente 0%).

Wij hebben geen aflossingen voor augustus 2024 en hadden op 31 december 2017 een volledige toegang tot €445,0 miljoen niet-opgenomen toezeggingen onder onze wentelkredietfaciliteiten, met bepaalde beschikbaarheden tot 30 juni 2023.

Table: Schuldoverzicht per 30 december 31, 2017